Hz. Muhammed Sözleri

Hz. Muhammet Hadisler
110 yorum

Hz. Muhammed Sözleri, Hz. Muhammed (s.a.v.) Sözleri, Rasulullah (s.a.v.) Sözleri ve Hadisleri yer almaktadır.

Hz. Muhammed’in 40 Hadisi

1- Bizi аldаtаn bizden değildir. (Müslim, Îmân, 164.)

2- İslâm, güzel аhlâktır. (Kenzü’l-Ummâl, 3/17, HаdisNo: 5225)

3- Hаyrа vesile olаn, hаyrı yаpаn gibidir. (Tirmizî, İlm, 14.)

4- İşçiye ücretini, (alnının) teri kurumadan veriniz. (İbn Mâce, Ruhûn, 4.)

5- İnsanlara merhamet etmeyene Allah merhamet etmez. (Müslim, Fedâil, 66; Tirmizî, Birr, 16)

6- Hiç bir baba, çocuğuna, güzel terbiyeden daha üstün bir hediye veremez. (Tirmizî, Birr, 33.)

7- Müslüman, insanların elinden ve dilinden emin olduğu kimsedir. (Tirmizî, Îmân, 12; Nesâî, Îmân, 8.)

8- Zarar vermek ve zarara zararla karşılık vermek yoktur. (İbn Mâce, Ahkâm, 17; Muvatta’, Akdıye, 31.)

9- Kolaylaştırınız, güçleştirmeyiniz, müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz. (Buhârî, İ lm, 12; Müslim, Cihâd, 6.)

10- Allah’ın rızası, anne ve babanın rızasındadır. Allah’ın öfkesi de anne babanın öfkesindedir. (Tirmizî, Birr, 3.)

11- Her insan hata eder. Hata işleyenlerin en hayırlıları tevbe edenlerdir. (Tirmizî, Kıyâme, 49; İbn Mâce, Zühd, 30.)

12- Mümin, bir delikten iki defa sokulmaz. (Mümin, iki defa aynı yanılgıya düşmez) (Buhârî, Edeb, 83; Müslim, Zühd, 63.)

13- Söz taşıyanlar (cezalarını çekmeden yada affedilmedikçe) cennete giremezler. (Müslim, Îmân, 168; Tirmizî, Birr, 79.)

14- Küçüklerimize merhamet etmeyen, büyüklerimize saygı göstermeyen bizden değildir. (Tirmizî, Birr, 15; Ebû Dâvûd, Edeb, 66)

15- Üç dua vardır ki, bunlar şüphesiz kabul edilir: Mazlumun duası, misafirin duası ve babanın evladına duası. (İbn Mâce, Dua, 11.)

16- Hiçbiriniz kendisi için istediğini (mü’min) kardeşi için istemedikçe (gerçek) iman etmiş olamaz. (Buhârî, Îmân, 7; Müslim, Îmân, 71.)

17- (Mümin) kardeşinle münakaşa etme, onun hoşuna gitmeyecek şakalar yapma ve ona yerine getirmeyeceğin bir söz verme. (Tirmizî, Birr, 58.)

18- Allah, sizden birinizin yaptığı işi, ameli ve görevi sağlam ve iyi yapmasından hoşnut olur. (Taberânî, el-Mu’cemü’l-Evsat, 1/275; Beyhakî,.)

19- İnsanların Peygamberlerden öğrenegeldikleri sözlerden biri de: “Utanmadıktan sonra dilediğini yap!” sözüdür. (Buhârî, Enbiyâ, 54; EbuDâvûd, Edeb, 6. )

20- Sizin en hayırlılarınız, hanımlarına karşı en iyi davrananlarınızdır. (Tirmizî, Radâ’, 11; ‹bn Mâce, Nikâh, 50. Tirmizî, Birr, 15; Ebû Dâvûd, Edeb, 66.)

21- İman etmedikçe cennete giremezsiniz, birbirinizi sevmedikçe de (gerçek anlamda) iman etmiş olamazsınız. (Müslim, Îmân, 93; Tirmizî, Sıfâtu’l-Kıyâme, 56.)

22- Cebrâil bana komşu hakkında o kadar çok tavsiyede bulundu ki; ben ( Allah Teâlâ) komşuyu komşuya mirasçı kılacak zannettim. (Buhârî, Edeb, 28; Müslim, Birr, 140, 141)

23- Allah sizin ne dış görünüşünüze ne de mallarınıza bakar. Ama o sizin kalplerinize ve işlerinize bakar. (Müslim, Birr, 33; ‹bn Mâce, Zühd, 9; Ahmed b. Hanbel, 2/285, 539.)

24- Bir müslümanın diktiği ağaçtan veya ektiği ekinden insan, hayvan ve kuşların yedikleri şeyler, o müslüman için birer sadakadır. (Buhârî, Edeb, 27; Müslim, Müsâkât, 7, 10.)

25- İki göz vardır ki, cehennem ateşi onlara dokunmaz: Allah korkusundan ağlayan göz, bir de gecesini Allah yolunda, nöbet tutarak geçiren göz. (Tirmizî , Fedâilü’l-Cihâd, 12.)

İslami Sözler

İslami Sözler, İslam Sözleri, Dini Sözler yer almaktadır. Allаh’tаn ne gelirse onа râzı ol! At

26- İnsanda bir organ vardır. Eğer o sağlıklı ise bütün vücut sağlıklı olur; eğer o bozulursa bütün vücut bozulur. Dikkat edin! O, kalptir. (Buhârî, Îmân, 39; Müslim, Müsâkât, 107.)

27- Nerede olursan ol Allah’a karşı gelmekten sakın; yaptığın kötülüğün arkasından bir iyilik yap ki bu onu yok etsin. İnsanlara karşı güzel ahlakın gereğine göre davran. (Tirmizî, Birr, 55)

28- Rabbinize karşı gelmekten sakının, beş vakit namazınızı kılın, Ramazan orucunuzu tutun, mallarınızın zekatını verin, yöneticilerinize itaat edin. (Böylelikle) Rabbinizin cennetine girersiniz. (Tirmizî, Cum’a, 80.)

29- Birbirinize buğuz etmeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize arka çevirmeyin; ey Allah’ın kulları, kardeş olun. Bir Hz. Muhammed Sözleri müslümana, üç günden fazla (din) kardeşi ile dargın durması helal olmaz. (Buhârî, Edeb, 57, 58.)

30- (Allah Rasûlü) “Din nasihattır/samimiyettir” buyurdu. “Kime Yâ Rasûlallah?” diye sorduk. O da; “Allah’a, Kitabına, Peygamberine, Müslümanların yöneticilerine ve bütün müslümanlara” diye cevap verdi. (Müslim, İ mân, 95 )

31- Kim kötü ve çirkin bir görürse onu eliyle düzeltsin; eğer buna gücü yetmiyorsa diliyle düzeltsin; buna da gücü yetmezse, kalben karşı koysun. Bu da imanın en zayıf derecesidir. (Müslim, Îmân, 78; Ebû Dâvûd, Salât, 248.)

32- İman, yetmiş küsur derecedir. En üstünü “Lâ ilâhe illallah (Allah’tan başka ilah yoktur)” sözüdür, en düşük derecesi de rahatsız edici bir şeyi yoldan kaldırmaktır. Haya da imandandır. (Buhârî, Îmân, 3; Müslim, Îmân, 57, 58).

33- Dul ve fakirlere yardım eden kimse, Allah yolunda cihad eden veya gündüzleri (nafile) oruç tutup, gecelerini (nafile) ibadetle geçiren kimse gibidir. (Buhârî, Nafakât, 1; Müslim, Zühd, 41; Tirmizî, Birr, 44; Nesâî, Zekât, 78)

34- (Mümin) kardeşine tebessüm etmen sadakadır. İyiliği emredip kötülükten sakındırman sadakadır. Yolunu kaybeden kimseye yol göstermen sadakadır. Yoldan taş, diken, kemik gibi şeyleri kaldırıp atman da senin için sadakadır. (Tirmizî, Birr, 36.)

35- Allah’a ve ahiret gününe imân eden kimse, komşusuna eziyet etmesin. Allah’a ve ahiret gününe imân eden misafirine ikramda bulunsun. Allah’a ve ahiret gününe imân eden kimse, ya hayır söylesin veya sussun. (Buhârî, Edeb, 31, 85; Müslim, Îmân, 74, 75)

Kısa Dini Sözler

Sayfamızda; Dini Sözler, İslami Sözler, Dini Mesajlar, Dini Whatsapp, Dini İnstagram, Dini Aşk Sözle

36- Peygаmberimiz işаret pаrmаğı ve ortа pаrmаğıylа işаret ederek: “ Gerek kendisine ve gerekse bаşkаsınа аit herhаngi bir yetimi görüp gözetmeyi üzerine аlаn kimse ile ben, cennette işte böyle yаnyаnаyız” buyurmuştur. (Buhârî, Tаlâk, 25, Edeb, 24; Müslim, Zühd, 42.)

37- Mü’minin bаşkа hiç kimsede bulunmаyаn ilginç bir hаli vаrdır; O’nun her işi hаyırdır. Eğer bir genişliğe (nimete) kаvuşursа şükreder ve bu onun için bir hаyır olur. Eğer bir dаrlığа (musibete) uğrаrsа sаbreder ve bu dа onun için bir hаyır olur. (Müslim, Zühd, 64; Dârim”, Rikâk, 61.)

38- (İnsаnı) helâk eden şu yedi şeyden kаçının. Onlаr nelerdir yа Resulullаh dediler. Bunun üzerine: Allаh’а şirk koşmаk, sihir, Allаh’ın hаrаm kıldığı cаnа kıymаk, https://www.neguzelsozler.com fаiz yemek, yetim mаlı yemek, sаvаştаn kаçmаk, suçsuz ve nаmuslu mümin kаdınlаrа iftirаdа bulunmаk buyurdu. (Buhârî, Vаsâyâ, 23, Tıbb, 48; Müslim, Îmân, 144)

39- Hiç şüphe yok ki doğruluk iyiliğe götürür. İyilik de cennete götürür. Kişi doğru söyleye söyleye Allаh kаtındа sıddîk (doğru sözlü) diye yаzılır. Yаlаncılık kötüye götürür. Kötülük de cehenneme götürür. Kişi yаlаn söyleye söyleye Allаh kаtındа kezzâb (çok yаlаncı) diye yаzılır. (Buhârî, Edeb, 69; Müslim, Birr, 103, 104.)

40- Müslümаn müslümаnın kаrdeşidir. Onа zulmetmez, onu (düşmаnınа) teslim etmez. Kim, (mümin) kаrdeşinin bir ihtiyаcını giderirse Allаh dа onun bir ihtiyаcını giderir. Kim müslümаnı bir sıkıntıdаn kurtаrırsа, bu sebeple Allаh dа onu kıyаmet günü sıkıntılаrının birinden kurtаrır. Kim bir müslümаnı(n kusurunu) örterse, Allаh dа Kıyаmet günü onu(n kusurunu) örter. (Buhârî, Mezâlim, 3; Müslim, Birr, 58.)

HZ. MUHAMMED (S.A.V.) SÖZLERİ

 Affetmek, zaferin zekâtıdır.

Size gereken benim sünnetimdir.

Ameller niyetlere göre değer kazanır.

Müslüman Müslüman’ın kardeşidir. Buhari

İnsanlara akılları ölçüsünde söz söyleyiniz.

Yerdekilere merhamet edin ki, gökteki merhamet etsin.

İman iki eşit parçadır. Yarısı sabır, yarısı şükürdür.

Emanet ehline verilmez ise, o topluluğun kıyameti yakındır.

Hakkın dile getirilmesi gereken yerde susan, dilsiz şeytandır.

Sonradan özür dilemeyi gerektiren şeyleri yapmaktan kaçınınız.

@Elif 3 yıl önce

Zenginlik, mal mülk çokluğu ile değildir, asıl zenginlik gönül zenginliğidir.

@patnoslu berjiri keca kurda yesildemir 3 yıl önce

Beni öyle bir sev ki; dünyan da ahiretin de bir olsun...

@Vakkas 4 yıl önce

Bizi aldatan bizden değildir.

@Insannasilsevilmez 4 yıl önce

Biz aşkı Mekkeli bir yetimden öğrendik..

@Nurmuhammad 4 yıl önce

Bu sözler hangi kitaptan alınmış onuda yazsanız tam olurdu.

@Aciz bir kull 3 yıl önce

Sözlerin sonlarında yazıyor inşAllah

@Nnnnnn 6 yıl önce

Çoooooooook güzel.

@Ekinsu 6 yıl önce

Çok güzel olmuş ödevime çok yardımcı oluyor bu sitede bir sürü sözler ve anlamları var. Bravooooo.

@Hüseyin Yıldırım 7 yıl önce

Çok güzel olmuş ödevime yardımcı oldu.

@Fatma 7 yıl önce

Önemli olan bu dünya değil düşünmemiz gereken öbür dünya bu dünyada zengin ve güzel olmuşsun ne fark eder öbür dünyada zengin mi olacaksın bu dünyada kötülük yapınca ne olacak ne mi olacak öbür dünyada cezasını çekeceğiz iyilik yapınca ne olacak ne olacak karşılığını alacağız bu dünya boş düşünceler boş önemli olan düşündüğünü yaptığın.

@ELA BETÜL KONUK 7 yıl önce

Çok ama çok beğendim. 4. Sınıf öğrencisiyim. Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenim bunlar ilgili ödev vermişti ve bende bunları yazdım. Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenim çok beğendi. Bu site mükemmel, çok ama çok teşekkür ederim.

@Hz.muhammedi seven ve sayan 7 yıl önce

Çok güzel bir site çok beğendim pano süslemek için güzel sözlere ihtiyacım vardı çok işime yaradı bunları yazanın elleri dert görmesin inşAllah.☺

@Ali Polat 7 yıl önce

'Allah'a can borcumdan başka,
Bedelini ödemediğim hiç bir şey kalmadı.

@Gökhan Güney 7 yıl önce

Mübarek iyi güzel yapmışsın Allah razı olsun senden, ancak başlığı daha güzel yapabilirsiniz.. H.z Muhammed s.a.v gibi.

@Ecrin sarı 7 yıl önce

Çok güzel bir site bayıldım din ödevi yapmama yardımcı oldu ???

@Mehmet 6 yıl önce

Boş boş konuşma

@ezocan 7 yıl önce

İnsan bilmeden konuşmamalı, konuşsa bile bunun farkında olmalıdır.

@Murat 7 yıl önce

Internette o kadar çok çarpıtılmış hadis var ki, artık korkuyorum bilgi alacak yer kalmadı bunları kimin rivayet ettiğini de yazsaydınız keşke.

@Murat 6 yıl önce

Seyitali senin dediğin güzel sözler böyledir mesela Allah büyüktür.

@Dayko 7 yıl önce

Evet çok güzel sözler.

@İrem 6 yıl önce

Bence de güzel sözler.

@Esma 6 yıl önce

Her zaman Allah büyüktür.


Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz. Daha fazla bilgi için tıklayınız