Yemek Duaları

Türkçe Yemek Duası
0 yorum

Bu sayfamızda yemek duaları, kısa yemek duası, uzun yemek duası, sofra duası, kolay yemek duası yer almaktadır.

YEMEK DUALARI

Peygamber Efendimiz okuduğu kısa yemek dualarının Arapça ve Türkçe okunuşları, anlamları

YEMEK DUASI

Ebû Ümâme rаdıyаllаhu аnh-’den mervîdir ki: Rаsûl-i Ekrem –sаllаllаhu аleyhi ve sellem– Efendimiz yemekten sonrа şöylece duâ etmişlerdir:

ARAPÇA OKUNUŞU:
“Elhamdülillahi kesiran dayyiben mübareken fihi ğeyra mekfiyyin velâ müvedde’in velâ müsteğnen a’nhü rabbena.”

TÜRKÇESİ:
“Yâ Rаbb! Sаnа, pek çok ve riyа gibi şeylerden uzаk ve yümn ü bereketi bulunаn, nezd-i ulûhiyyetinde mаkbul olup merdûd olmаyаcаk derece-i kemâl-i ihlâs üzere ve hiç bir sûrette kâfi görmiyeceğimiz ve dâimа yаpmаyа devаm edeceğimiz ve hiç bir surette bırаkmıyаcаğımız ve kendisinden hiç bir vаkit istiğnа göstermiyeceğimiz bir hаmd ile sаnа hаmdederiz. Sen bizim Rаbbimizsin; yаni nîmetin her türlüsü ile bizi besleyen, yаşаtаnsın.” (Buhârî, Et’ime, 54)

YEMEK DUASI

Yine Ebû Ümâme’den (r.а.) rivаyet olunduğunа göre Peygаmber Efendimiz bir yemekten sonrа şöyle duâ etmişlerdir:

ARAPÇA OKUNUŞU: “Elhamdülillahi rabbena ğeyre mekfiyyin velâ müvedde in velâ müsteğnen rabbena.”

TÜRKÇESİ:“Sаnа hаmd ederiz ey Rаbbimiz! Nîmetinden müstаğnî değiliz. Her dâim senin in’âm ve it’âmınа; yаni bize nîmet verip yedirmene muhtаcız. Bu tааm dа vedâ tааmımız olmаyıp dаhа çok hаyırlı ömürler ihsаn ile, nаnkörlük edilmeyen, dâimа şükür edilen nîmet ver ey Rаbbimiz, yаni sаnа dâimа şükredeceğiz.” (Buhârî, Et’ime, 54)

YEMEK DUASI

ARAPÇA OKUNUŞU: “Lekelhamdü rabbena ğeyre mekfiyyin velâ müvedde in velâ müsteğnen rabbena.”

TÜRKÇESİ: “Yâ Rabb! Sana hamd ederiz. Bu hamdimiz senin ihsan etmiş olduğun nîmetlerine mukabil olamaz, ve senin azamet-i ulûhiyyetin ve rubûbiyyetin hakkını îfâya asla kâfi değildir. Sana gerektiği gibi hamdedemediğimiz için aczimizi arzederiz. Ey Rabbimiz! Zîrâ nimetlerini saymak mümkün değildir.”

YEMEK DUASI

ARAPÇA OKUNUŞU: “Elhamdülillahillezi kefana vê ervana ğeyre mekfiyyin velâ mekfürin.”

TÜRKÇESİ: “Allah Teâlâ Hazretlerine hamdederiz. Bize kifayet edecek derecede yemek ve sâir nimetlerini ihsan buyurdu. Yedirdi ve kanasıya içirdi. Allah Teâlâ Hazretleri’nin azamet ve ulûhiyyetinin hakkını tamamiyle îfâ edebilmek kâbil değildir. Ve Allah Teâlâ Hazretleri’nin sayılmayacak kadar çok nimetleri hiç bir sûretle inkâr edilemez.” (Buhârî, Et’ime, 54)

YEMEK DUASI

Peygamber Efendimiz yine buyurmuşlardır ki: “Allah Teâlâ Sizden herhangi birinize yemek yedirdiği zaman:

ARAPÇA OKUNUŞU: ” Allahümme bârik lena fihi vê ed’imna h’eyren minhü. ”

TÜRKÇESİ: “Ey Rabbimiz! Bunu bize mübarek ve bereketli Yemek Duaları kıl ve bize bundan hayırlısını yedir” desin.

YEMEK DUASI

Yine Resûl-i Ekrem Efendimiz buyurmuşlardır ki: “Bir yemek yediğiniz ve bir içecek içtiğiniz zaman zaman şöyle duâ edin:

ARAPÇA OKUNUŞU: “Bismillahi ve billahillezi La yedürrü me’asmihi şeyün filerdi velâ fissemai ya heyyü ya kayyüm.”

TÜRKÇESİ: “Allah’ın ismiyle ve Allah ile. O ki, ism-i Celâl’i sayesinde ne yerde, ne de gökte hiç bir şey zarar veremez. Ya Hayy, ya Kayyûm!” dersen, o yediğin yahud içtiğinden sana hiç bir hastalık gelmez. İçinde zehir bile olsa.” (Ali el-Müttakî, XV, 249/40799)

SOFRA DUASI

Peygamber Efendimiz yemekten sonra şöyle de duâ ederlerdi:

ARAPÇA OKUNUŞU: “Elhamdüllillahillezi yüd’imü velâ yüd’emü ve menne a’leyna fehedena vê ed’emena ve sekana vekülle belain hesenin eblan(a). Elhamdüllillahi ğeyra müvedde’in rabbi velâ mükafiin velâ menkürin vela müsteğnen a’nhü. Elhamdüllillahillezi ed’emena minedda’ami vesek’ana mineşşarabi vekesane minelü’ra ve hedana mineddelali ve besserana minela’ma ve feddelena a’la kesirin min helkihi tefdilen elhamdüllillahi rabbilalemin.”

TÜRKÇESİ: “Dâima yediren ve kendisine hiç yedirilmeyen, bize ihsanda bulunan bizi doğru yola ulaştırıp da doyuran ve suya kandıran ve hep güzel vesîlelerle imtihan eden Allah’a hamdederiz. Yâ Rabb sana hamdediyoruz. Bu hamdimizi kâfi görmüyoruz, îfâ edilmiş saymıyoruz ve nankörlük https://www.neguzelsozler.com etmiyoruz, nîmetlerinin hiç birinden müstağnî değiliz. Bize yemekten yediren, sudan içiren, çıplak iken giydiren, dalâlette iken hidâyete erdiren, görmezken gösteren ve bizi yarattıklarının pek çoğuna üstün kılan Allah’a hamd ederiz, çünkü hamd âlemlerin Rabbi Allah’a mahsustur.» (Hâkim, I, 731/2003)

YEMEK DUASI UZUN

ARAPÇA OKUNUŞU: “Elhamdülillahillezi et amena ve sekana ve cealena minel müslimin. Allahümmağfir verham vehfaz sahibet taami vel akiline ve limen sea fihi velicemiıl mü’minine vel mü’minat. Allahümme nevvir kulubena bi envari mehabbetike ve zikrike ya zel celali vel ikram. Allahümme ahyine hayaten tayyibeten bis-sıhhati ves-selameti vel-afiyeh. fiddini veddünya vel ahirah. İnneke ala külli şeyin Kadir. Allahümme inna nes’elüke temamen nığmeti ve devamel afiyeh ve husnel hatimeh. Allahümme zid ve la tenkus bi hurmetin nebiyyi sallallahü aleyhi vesellem. Ve bi hurmetil fatiha.”

TÜRKÇESİ: “Bizi yediren, içiren ve müslümanlardan kılan Allah’a hamdolsun. Allah’ım! Yemek sâhibini, yiyenleri, sofrraya emeği geçenleri, bütün mü’min erkek ve kadınları mağfiret et ve onlara rahmet eyle! Allah’ım! Kalblerimizi muhabbetinin ve zikrinin nurlârıyla nurlandır, ey celâl ve ikrâm sâhibi Allah’ım! Allah’ım! Din husûsunda, dünyada ve âhirrette sıhhat, selâmet ve âfiyet üzere güzel bir hayât yaşamayı lutfeyle! Şüphesiz Sen her şeye kâdirsin. Allah’ım! Sen’den nîmetin tamâmını (İsllâm üzere ölüp cennete girmeyi), âfiyetin devvâmını ve hüsn-i hâtime ile (güzel bir hâl üzerre) vefât etmeyi isteriz. Allah’ım! Nebiyy-i Ekrem -sallallahu aleyhhi ve sellem- ve Fâtiha-i Şerîfe hürmetine nîmmetlerini artır, noksanlaştırma!”

ÇOCUKLARA ÖĞRETİLEN KISA VE KOLAY YEMEK DUASI

ARAPÇA OKUNUŞU: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah elhamdülillah, elhamdülillah illezi et amena vesakana ve cealena minel müslimin.

TÜRKÇESİ:
Ni’meti celilullah berekati halilullah şefaat ya resulallah. Nasib-i cennet, daim-i devlet, erenlerden immet, sofralara bereket, ölenlere rahmet, kalanlara sağlık selamet. Allahümme zid vela tenkus bi hurmeti suretil Fâtiha.

TÜRKÇE KISA YEMEK DUALARI

Hamd olsun bizi yediren, içiren ve Müslüman kılan Allah’a! Bize verdiklerin için şükürler olsun! Allah olmayanlara da versin!

Sarf edilen güç ve kuvvet bana ait olmadığı halde bu nimetleri bana yediren Allah’a hamd olsun. Bize verdiklerine şükürler olsun!

Ya Rabbi! Bizleri nimetlerinden mahrum eyleme. Sağlık, huzur ve mutluluğumuzu daim eyle.

Ey güzel Rabbimiz! Bu sofrada tattırdığın nimetlerin daha güzellerini, cennetinde de tatmayı bizlere nasip eyle!

Bu Sayfayı Değerlendir
İlk yorumu sen yapmak ister misin

Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz. Daha fazla bilgi için tıklayınız